Περιγραφή - Σκοπός

 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΔΠΜΣ ΠΕΖ) ιδρύθηκε το 2003 και συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Το ΔΠΜΣ ΠΕΖ ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση αρ. 80270/24.10.03 (ΦΕΚ 1630/6.11.03τ.Β), και λειτουργεί βάση της υπουργικής απόφασης 175417/Β7 (ΦΕΚ 3030/10.10.2014), που ενέκριναν η Σύγκλητος του ΠΠ) και οι ΓΣΕΣ των Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Φυσικής, Φαρμακευτικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και διέπεται από τις διατάξεις των νόμων Ν. 3685/2008, Ν. 4009/2011 και Ν. 3374/2005 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και από τον Κανονισμό λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Το ΔΜΠΣ ΠΕΖ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι θα δύνανται να διενεργούν αυτοδύναμη ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της ΠΕΖ και να επιλύουν προβλήματα των επιστημών ζωής με την ανάπτυξη πρωτότυπων πληροφορικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, μοντέλα, λογισμικά απόκτησης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων κα.), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του νέου αυτού υβριδικού επιστημονικού τομέα και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών με τελικό αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας.


Οι κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι:
 Βιοπληροφορική
 Νευροπληροφορική
 Ιατρική Πληροφορική

 

Το ΔΠΜΣ-ΠΕΖ οδηγεί στην απονομή:


Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ)


Tο ΜΔΕ είναι διετούς διάρκειας (4 διδακτικά εξάμηνα) και περιλαμβάνει μαθήματα υποβάθρου, μαθήματα κατεύθυνσης και διπλωματική εργασία (βλέπε Πρόγραμμα Σπουδών).

Search

Language