Περιγραφή - Σκοπός

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΔΠΜΣ ΠΕΖ) ιδρύθηκε το 2003 και συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής  και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ΔΠΜΣ ΠΕΖ ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση αρ. 80270/24.10.03 (ΦΕΚ 1630/6.11.03τ.Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που ενέκριναν η Σύγκλητος του ΠΠ (συνεδρ. αρ. 335, 345, 356, 359, 405, 408) και οι ΓΣΕΣ των Τμημάτων Ιατρικής (συνεδρ. αρ. 403, 405, 411,424, 427, 429), Βιολογίας (συνεδρ. αρ. 8, 10), Φυσικής (συνεδρ. αρ. 16, 24), Φαρμακευτικής (συνεδρ. αρ. 226, 242) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (συνεδρ. 1/20.9.05) και διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 1558/85 (αρθρ. 29), 2081/92 (αρθρ. 27) 2083/1992 (αρθρ. 10-13), καθώς και από τον Κανονισμό λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ΔΜΠΣ ΠΕΖ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι θα δύνανται να διενεργούν αυτοδύναμη ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της ΠΕΖ και να επιλύουν προβλήματα των επιστημών ζωής με την ανάπτυξη πρωτότυπων πληροφορικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, μοντέλα, λογισμικά απόκτησης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων κα.), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του νέου αυτού υβριδικού επιστημονικού τομέα και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών με τελικό αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας.

Οι κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι:

  • Βιοπληροφορική
  • Νευροπληροφορική
  • Ιατρική Πληροφορική

Το ΔΠΜΣ-ΠΕΖ οδηγεί στην απονομή:

  1. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ)
  2. Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) 

Tο ΜΔΕ είναι διετούς διάρκειας (4 διδακτικά εξάμηνα) και περιλαμβάνει μαθήματα υποβάθρου, μαθήματα κατεύθυνσης και διπλωματική εργασία (βλέπε Πρόγραμμα Σπουδών). Tο ΔΔ έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη.

Search

Language